Marzysz o własnym mieszkaniu?
KREDYTY MIESZKANIOWE

Minimum formalności i szybka decyzja.

Więcej informacji na temat produktu uzyskasz
pod numerem 22 727 94 00.

zobacz szczegóły

Lubisz nowe technologie ?
Wspieramy PŁATNOŚCI MOBILNE:

Aplikacja mobilna "Nasz Bank"

System płatności on-line "Paybynet"

Płatności "Google Pay" , "Apple Pay" i "BLIK"

Karta debetowa Visa


    x 500 zł codziennie do wygrania

zobacz szczegóły

Potrzebujesz środków na inwestycje?
KREDYT INWESTYCYJNY

Minimum formalności i szybka decyzja.

Środki pieniężne dostępne już po podpisaniu
umowy kredytowej.

zobacz szczegóły

Dbasz o swoją przyszłość?
UBEZPIECZENIA

Minimum formalności i szybka decyzja.

Skorzystaj z naszych pakietów ubezpieczeniowych
i zabezpiecz się przed nieprzewidzianymi
zdarzeniami w przyszłości.

Zadzwoń Tel: 22 727 94 00

Darmowy terminal dla Twojej firmy ?

zobacz szczegóły

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Bank Spółdzielczy w Tarczynie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ławki, przy ulicy Głównej, gmina Prażmów,
powiat piaseczyński, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 86/2 o powierzchni 1 041 m², obręb 0016

działka nr 86/3 o powierzchni 1 041 m², obręb 0016

wpisanych do KW nr WA1I/00020872/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie;

wraz z udziałem 1/13 działki nr 85/5 i 86/8 o łącznej powierzchni 1754 m², stanowiących drogę wewnętrzną
prowadzącą do ulicy Głównej, wpisanych do KW nr WA1I/00020873/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Piasecznie.


W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów działki położone są na obszarze o symbolu M
strefa mieszkaniowo-usługowa, dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi:

działka nr 86/2 o powierzchni 1 041 m² wraz z udziałem 1/26 w drodze wewnętrznej - 120 000 złotych

działka nr 86/3 o powierzchni 1 041 m² wraz z udziałem 1/26 w drodze wewnętrznej - 120 000 złotych


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 16 maja 2018 roku podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż
tej nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które złożą pisemną ofertę zakupu nieruchomości najpóźniej w terminie
do dnia 24 września 2021 roku do godziny 10.00.

Pisemną ofertę należy złożyć najpóźniej w tym terminie w dni robocze od poniedziałku do piątku w sekretariacie Banku
w Tarczynie, przy ul. Stępkowskiego 4 bądź nadesłać najpóźniej w tym terminie pocztą (decyduje data wpływu).
Pisemne oferty winne być w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości.”

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, siedzibę i adres oferenta, numer telefonu oferenta

2. Numery: PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania

3. Datę sporządzenia oferty

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkiem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

5. Oferowaną cenę.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku w siedzibie Banku w Tarczynie, przy ul. Stępkowskiego
4, sala konferencyjna o godz. 12.00.


W przypadku złożenia dwóch równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa będzie kontynuowała
przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty w w/w miejscu i terminie. W trakcie licytacji
ustnej/ telefonicznej oferenci o których mowa wyżej składają ustnie kolejne postąpienia ceny o 1% ceny wywoławczej
powyżej najwyższej ceny w złożonych ofertach, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.


Osoba, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązana jest nie później niż na 3 dni przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy przeniesienia własności, zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny
nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy
Banku. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz
podatki) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej
przyczyny do zawarcia umowy przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Bank może
odstąpić od zawarcia umowy. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w
ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 727 78 86, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 oraz pod
adresem e-mail:
info@bstarczyn.pl

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarczynie

MEGA POMOCJA

https://www.bstarczyn.pl/wgrane-pliki/promocja-kredyt-mieszkaniowy-2.png

Płatności BLIK - nowa usługa w BS Tarczyn.
Płatności BLIK - nowa usługa w BS Tarczyn.


Szanowni Klienci, informujemy iż właśnie uruchomiliśmy usługę BLIK w naszej aplikacji mobilnej. BLIK to system płatności mobilnych który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności bezgotówkowych w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz dokonywanie przelewów i generowanie czeków z cyfrowym kodem.

Krótki opis usługi BLIK - gdzie i jak korzystać ?
Wypłaty z bankomatu bez karty - w celu wypłaty w bankomacie należy wybrać metodę wypłaty środków BLIK, a w aplikacji mobilnej "Nasz Bank" wygenerować kod BLIK, przepisać go na klawiaturze bankomatu, a następnie zatwierdzić operację na ekranie telefonu. Wysyłając kod BLIK innej osobie, można również przekazać środki osobie znajdującej się w innym miejscu, np. dziecku lub znajomemu.
Płatności w sklepie stacjonarnym - aby dokonać płatności w sklepie należy poinformować sprzedawcę o wyborze opcji, przejść do aplikacji mobilnej "Nasz Bank", wygenerować kod BLIK, wprowadzić go na terminalu płatniczym, a następnie zatwierdzić transakcję w aplikacji. Dzięki takiej formie płatności klient zyskuje nie tylko czas, ale także poczucie bezpieczeństwa i możliwość dodatkowej weryfikacji transakcji na ekranie telefonu.
Płatości w sklepie internetowym - aby dokonać płatności w sklepie internetowym, wystarczy włączyć aplikację mobilną "Nasz Bank", wygenerować kod BLIK, wprowadzić go na stronie sklepu i zatwierdzić. Czynności te są znacznie szybsze i wygodniejsze, niż logowanie do banku i ręczne autoryzowanie płatności. Dodatkowo klient ma możliwość weryfikacji transakcji na ekranie telefonu.

Uwaga! Instrukcja konfiguracji usługi BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.