Kredyt mieszkaniowy
marża od 1,65%

zobacz szczegóły

Aktualności

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów instytucjonalnych

Zapewnij sobie i swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa. Ubezpiecz siebie i majątek od następstw zdarzeń losowych.

W Banku Spółdzielczym w Tarczynie oferujemy Klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym produkty ubezpieczeniowe zarówno w obszarze ubezpieczeń życiowych, majątkowych a także i ubezpieczenia komunikacyjne. Klienci w jednym miejscu uzyskują kompleksową obsługę.

Bank Spółdzielczy w Tarczynie w ramach usług bancassurance, współpracuje z następującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

              

      

Zapraszamy do naszej Centrali jak i placówek celem zapoznania się z ofertą.

  

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:


Uprzejmie informujemy, że od 15 lutego 2020 roku zmieniają się niektóre zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz niektórych innych ustaw (ustawa o usługach płatniczych, dyrektywa unijna PSD2, Split Payment II).
Główne zmiany wynikające z w/w regulacji to:
1. dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych);
2. opisanie zasad kolejności realizacji Przekazów w obrocie dewizowym;
3. wprowadzenie procedury silnego uwierzytelnienia;
4. szybsza procedura dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej (15 dni roboczych);
5. nowy rodzaj usług i usługodawców (dostawcy usług);
6. wprowadzenie systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir;
7. zmiana zasad pobierania prowizji i opłat bankowych.
Ponadto, wprowadzono również zmiany dotyczące:
1. zasad określania adresu do korespondencji;
2. korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.
Treść nowego Regulaminu dostępny w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.
Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej.

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych:


Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 roku zmieniają się niektóre zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa o usługach płatniczych, dyrektywa unijna PSD2, Split Payment II).
Główne zmiany wynikające z w/w regulacji to:
1. dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych);
2. opisanie zasad kolejności realizacji Przekazów w obrocie dewizowym;
3. zmiana zapisów w odniesieniu rachunku VAT:
a. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT;
b. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej,
4. dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami;
5. wprowadzenie procedury silnego uwierzytelnienia;
6. szybsza procedura dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej (15 dni roboczych);
7. nowy rodzaj usług i usługodawców (dostawcy usług);
8. wprowadzenie systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir.
Ponadto, wprowadzono również zmiany dotyczące:
1. zasad określania adresu do korespondencji;
2. korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.
Treść nowego Regulaminu dostępny w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.
Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia Umowy rachunku, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.