• Informacje z art.111a/111b

Informacje z art.111a/111b

Informacje Banku Spółdzielczego w Tarczynie wynikające z art. 111a i art. 111b ustawy Prawo Bankowe stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 za dany rok obrotowy

 1. Nazwa, charakter i lokalizacja geograficzną działalności:

Bank Spółdzielczy w Tarczynie nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Banku Spółdzielczego jest Tarczyn.

Bank działa na terenie województwa mazowieckiego.

Bank działa również na terenie powiatów: włocławski, lipnowski, rypiński, brodnicki, działdowski, nidzicki, szczycieński, piski, kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, siemiatycki, bialski, łukowski, rycki, puławski, opolski, opatowski, ostrowiecki, starachowicki, skarżyski, konecki, opoczyński, tomaszowski, rawski, skierniewicki, łowicki, kutnowski.

Bank Spółdzielczy w Tarczynie nie posiada podmiotów zależnych.

 1. Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku:
 • obrót w danym roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym: 16 853 104,88 złotych
 • liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty: 33,90
 • zysk przed opodatkowaniem: 5 798 097,10 złotych
 • podatek dochodowy: 1 476 129 złotych
 • wynik finansowy netto: 4 321 968,10 złotych
 • otrzymane finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym:

W 2022 roku Bank Spółdzielczy w Tarczynie nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków publicznych.

Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej

Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 1,73.

Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 ustawy Prawo bankowe, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1, albo o braku takiej umowy

Bank Spółdzielczy w Tarczynie nie działa w holdingu, tym samym nie zawierał żadnej umowy wsparcia finansowego z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi skonsolidowanemu działającymi w tym samym holdingu oraz podmiotami blisko powiązanymi.

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

 1. W Banku Spółdzielczym funkcjonuje system zarządzania.
 2. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku Spółdzielczym oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
 3. W ramach systemu zarządzania w Banku Spółdzielczym funkcjonuje co najmniej:
 • system zarządzania ryzykiem,
 • system kontroli wewnętrznej.
  1. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku Spółdzielczego służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności.
 1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
  • skuteczności i efektywności działania Banku Spółdzielczego,
  • wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  • przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  • zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
 2. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu zarządzania dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku Spółdzielczego.
 3. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność, na podstawie opinii Komitetu Audytu.
 4. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym określa Regulamin kontroli wewnętrznej zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
 5. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem jest zorganizowany na trzech niezależnych poziomach:

1) na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, w tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka, a także mechanizmów kontrolnych stosowanych przez Bank, a także dokonywanie w ramach obowiązków służbowych pracowników poziomego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację lub testowanie.

2) na drugi poziom składa się co najmniej:

a) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust.1,

b) działalność komórki do spraw zgodności.

Pracownicy komórek Banku na drugim poziomie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie pionowe (weryfikacja lub testowanie pierwszego poziomu przez poziom drugi) i monitorowanie poziome (weryfikacja lub testowanie poziome na drugim poziomie).

3) na trzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego, sprawowany przez Pion Audytu Spółdzielni SOZ BPS.

 1. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank powołuje:
  • Funkcję kontroli,
  • Stanowisko ds. zgodności,
  • audyt wewnętrzny.

Funkcja kontroli

Na funkcję kontroli składają się:

a) Mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności itd.

b) Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja i testowanie).

Weryfikacja stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej sprawowana jest jako ciągła analiza przebiegu i rezultatów pracy poszczególnych pracowników poprzez codzienne kontrolowanie wszystkich czynności, w celu zapewnienia ich zgodności z procedurami i mechanizmami kontroli. Stanowi ona równocześnie podstawę weryfikacji poprawności procedur i sprawności działania mechanizmów kontrolnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Testowanie stosowania kluczowych mechanizmów kontroli odbywa się w zakresie i z częstotliwością wynikającą z matrycy funkcji kontroli.

Stanowisko ds. zgodności – wydzielona komórka organizacyjna, pełniąca zadania mające na celu zapewnienie zgodności, określone w Regulaminie organizacyjnym oraz w Regulaminie funkcjonowania komórki ds. zgodności.

Główne zadania Stanowiska ds. zgodności to:

 • śledzenie zmian przepisów zewnętrznych,
 • informowanie właścicieli regulacji oraz członków Zarządu o planowanych zmianach,
 • weryfikowanie propozycji zmian w przepisach wewnętrznych przygotowanych przez właścicieli regulacji,
 • przeprowadzanie weryfikacji regulacji oraz testowania stosowania mechanizmów kontrolnych, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planem działania stanowiska ds. zgodności.

Stanowisko ds. zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Audyt wewnętrzny

 1. Celem audytu wewnętrznego jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku Spółdzielczym procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.
 2. Zadaniem audytu wewnętrznego jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem Spółdzielczym, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku Spółdzielczego.
 3. Audyt wewnętrzny w Banku wykonywany jest przez Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 4. Szczegółowe zasady opracowywania planu audytu wewnętrznego określa Regulamin kontroli wewnętrznej.
 5. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

Opis polityki wynagrodzeń

 1. Zasady wynagradzania obowiązujące w Banku są zawarte w regulacjach wewnętrznych Polityka wynagrodzeń, Regulamin wynagradzania Zarządu, Regulamin wynagradzania pracowników.
 2. W Banku prowadzona jest przejrzysta polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu, osób pełniących stanowiska istotne, pracowników. Przyznawane w Banku wynagrodzenia mają charakter wyłącznie pieniężny.
 3. Wynagrodzenie członków Rady, w tym Komitetu Audytu, ustalane jest przez organ stanowiący – Zebranie Przedstawicieli, zaś członków Zarządu przez Rade Nadzorczą.
 4. Obowiązująca Polityka wynagrodzeń jest zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach z dnia 8 czerwca 2021 roku.
 5. Celem Polityki wynagrodzeń jest określenie zasad ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Tarczynie, wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka oraz wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.
 6. Polityka wynagrodzeń oraz jej realizacja podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą Banku oraz podlega także ocenie w ramach kontroli wewnętrznej.

Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń

Bank Spółdzielczy w Tarczynie nie powołał komitetu do spraw wynagrodzeń, ponieważ nie jest bankiem istotnym w rozumieniu art.3 pkt 35 ustawy Prawo bankowe.

Informacja o spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa. ustawy Prawo bankowe

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarczynie posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe, o ile przy wykonywaniu na rzecz Banku czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową

Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje, iż wymienieni poniżej przedsiębiorcy uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową w związku z powierzeniem im przez Bank określonych czynności, zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe:

 • Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży
 • IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie
 • BSiT Sp. z o.o. z siedzibą w Bychawie

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarczynie

 

Znajdziesz nas też tutaj