Rodo

      Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Tarczynie

Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO:
1.    Administrator danych osobowych.
Bank Spółdzielczy w Tarczynie z siedzibą w Tarczynie przy ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).

2.    Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bstarczyn.pl   lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3.    Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1)    w celu zawarcia i realizacji  umowy o produkt bankowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2)    w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3)    w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4)    w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca], gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5)    w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
6)    w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstaw art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9)    w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kredytobiorcy Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10)    w celu badania satysfakcji Kredytobiorcy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Kredytobiorcy z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11)    w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
12)    w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzależniony jest od zawartych przez Panią / Pana umów z Bankiem. Zakres danych obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

5.    Prawo do sprzeciwu.
1)    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2)    Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

6.    Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Administratora:
1)    dla celów wykonywania czynności bankowych, – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
2)    dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3)    dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

7.    Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

8.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

9.    Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo przenoszenia danych;
f)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.    Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Bank. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.

11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania Umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Tarczynie


 

Klauzula informacyjna dla Członka Banku

Bank Spółdzielczy w Tarczynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Tarczynie (ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn).
2.    Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Tarczynie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bstarczyn.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, w następujących celach:
a)    w związku z przystąpieniem Pana/Pani do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, podjęcia niezbędnych działań związanych ze złożeniem deklaracji członkowskiej oraz przyjęciem w poczet członków Spółdzielni, a także realizacją uprawnień i obowiązków członka w zakresie w jakim wynikają one ze Statutu Banku - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności w formie spółdzielni, w tym w szczególności prowadzenia rejestru członków oraz dla realizacji uprawnień i obowiązków członków spółdzielni wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo bankowe, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c)    wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych w odniesieniu do kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku (w przypadku zgłoszenia przez Panią/Pana kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku), tj. m.in.:
    art. 22aa. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe;
    Dyrektywy CRD IV Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/W;
    Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
d)    zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4.    Bank będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Banku. Ponadto Bank będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
5.    Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu ustania Pani/Pana członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnienie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, a także  upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6.    Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
9.    W ramach realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w spółdzielni, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11.    Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
12.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Banku jako jego Członek. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość bycia Członkiem Banku.
13.    Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
14.    W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bstarczyn.pl
15.    Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bstarczyn.pl/rodo

Administrator - Bank Spółdzielczy w Tarczynie

 


 

 Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny

Bank Spółdzielczy w Tarczynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej zwanym „RODO”, informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Tarczynie (ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn).
2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bstarczyn.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie nr 1.
3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4.    Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są pomieszczenia bezpośredniej obsługi klienta, korytarze oraz teren na zewnątrz siedziby Administratora.
5.   Dane z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od momentu zapisania, po tym okresie są nadpisywane.
6. Dane z monitoringu mogą być ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. policji czy prokuraturze.
7.  Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do: informacji o istnieniu monitoringu, dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia danych jej dotyczących, ograniczenia przetwarzania danych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Administrator - Bank Spółdzielczy w Tarczynie


 

Zasady rozpatrywania wniosków

dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

 Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku Spółdzielczego w Tarczynie jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych informuje klienta o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3.    w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Klient może złożyć wniosek tylko z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (www.bstarczyn.pl/rodo) lub w Placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek klienta zawiera dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce sprzedażowej Banku.
 3. Placówka sprzedażowa Banku obsługuje wniosek klienta tylko w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku (pracownik Placówki sprzedażowej w tym celu przesyła zeskanowany wniosek klienta na dedykowany adres: rodo@bstarczyn.pl).
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 6. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank pobierze opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi. Wniosek klienta nie będzie rozpatrywany do czasu wniesienia przez klienta stosownej opłaty.
 8. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bstarczyn.pl

 Administrator - Bank Spółdzielczy w Tarczynie