Rodo

Obowiązek informacyjny

Bank Spółdzielczy w Tarczynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Tarczynie (ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn).
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Tarczynie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bstarczyn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe
 6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego - Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 7. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 11. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 15. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bstarczyn.pl

 Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny

Bank Spółdzielczy w Tarczynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej zwanym „RODO”, informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Tarczynie (ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn).
2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bstarczyn.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie nr 1.
3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4.    Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są pomieszczenia bezpośredniej obsługi klienta, korytarze oraz teren na zewnątrz siedziby Administratora.
5.   Dane z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od momentu zapisania, po tym okresie są nadpisywane.
6. Dane z monitoringu mogą być ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. policji czy prokuraturze.
7.  Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do: informacji o istnieniu monitoringu, dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia danych jej dotyczących, ograniczenia przetwarzania danych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Administrator - Bank Spółdzielczy w Tarczynie


 

Zasady rozpatrywania wniosków

dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

 Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku Spółdzielczego w Tarczynie jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych informuje klienta o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3.    w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Klient może złożyć wniosek tylko z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (www.bstarczyn.pl/rodo) lub w Placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek klienta zawiera dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce sprzedażowej Banku.
 3. Placówka sprzedażowa Banku obsługuje wniosek klienta tylko w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku (pracownik Placówki sprzedażowej w tym celu przesyła zeskanowany wniosek klienta na dedykowany adres: rodo@bstarczyn.pl).
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 6. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank pobierze opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi. Wniosek klienta nie będzie rozpatrywany do czasu wniesienia przez klienta stosownej opłaty.
 8. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bstarczyn.pl

 Administrator - Bank Spółdzielczy w Tarczynie