• Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Tarczynie

 Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie www.bstarczyn.pl,  w zakresie i na zasadach określonych w Polityce informacyjnej.

 Bank Spółdzielczy w Tarczynie działa zgodnie z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Bank Spółdzielczy w Tarczynie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Polityka Informacyjna

Informacje podlegalące ujawnieniu na dzień 31.12.2022

 

Znajdziesz nas też tutaj