Aktualności


USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE
USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Uprzejmie informujemy, iż od 29.07.2022 roku można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego tzw. ustawowe Wakacje Kredytowe.

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.
Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty  za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać  wyłącznie dla jednej umowy  kredytu hipotecznego pod warunkiem że:
umowa  kredytowa została  zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - np.  na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu;
umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku a końcowy termin kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 roku;
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu  Kredytobiorca może  złożyć:
- osobiście w placówkach Banku;
- listownie lub kurierem na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn;
- elektronicznie na adres e-mail: info@bstarczyn.pl, dokument musi byc opatrzony podpisem kwalifikowanym.

Na wniosku wymagane są podpisy wszystkich Kredytobiorców.
Wzór wniosku Bank udostępnia w placówkach Banku oraz na stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania"

    LOKATA STANDARD

    3 miesiące

 6%

Lokata nieodnawialna, Oprocentowanie stałe.

Tarcza PFR 2.0 - nowy termin rozliczenia.
Tarcza PFR 2.0 - nowy termin rozliczenia.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że PFR zdecydował o uruchomieniu dodatkowego terminu dla Firm z sektora MIKRO oraz przyjęcie rozwiązań umożliwiających złożenie ponownie Oświadczeń o rozliczeniu dla firm z sektora MŚP. Zgodnie z § 6 ust. 4 lit. b) regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, PFR wyznaczył Beneficjentom, będącym Mikro-firmą, dodatkowy termin na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu, w okresie od 15.03.2022 r. – 28.03.2022 r. Jednocześnie Klienci z sektora MŚP od teraz będą mogli wystąpić do PFR o możliwość ponownego złożenia Oświadczenia o rozliczeniu w procedurze resetu w ramach postępowania wyjaśniającego. Takie Oświadczenia będzie można składać do dnia 30.04.2022 r. Klienci, którzy podjęli próbę złożenia Oświadczenia o rozliczeniu, ale niestety nieskutecznie, będą podlegać procedurze resetu.

 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 797-030-141.

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z  odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main