• Aktualności
 • Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.

11-06-2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §23 Statutu Banku Spółdzielczego w Tarczynie, Zarząd Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2024 roku.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w lokalu „Renesans Cafe” w Tarczynie, przy ul. ks. Czesława Oszkiela 1, o godzinie 10.30 – pierwszy termin i 11.00 – drugi termin.  

Projekt Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarczynie:    

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
 9. Sprawozdanie z działalności Banku za 2023 rok oraz przedstawienie sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu za 2023 rok wraz z oceną Zarządu Banku.
 11. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
 12. Raport Rady Nadzorczej z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 13. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
 14. Sprawozdanie Zarządu z przyjęcia i załatwienia skarg i wniosków, realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2023 roku wraz z informacją o zgłoszonych wnioskach na Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w 2024 roku.
 15. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu.
 16. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań i raportów.
 17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące liczby przedstawicieli uprawnionych do udziału i głosowania na Zebraniu Przedstawicieli.
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Zmian w Statucie Banku.
 • Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2023 rok.
 • Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2023 rok.
 • Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2023 rok.
 • Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarczynie oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
 • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie z wykonywania przez nich obowiązków za 2023 rok.
 • Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 • Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Tarczynie może zaciągnąć.
 • Zaciągnięcia przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarczynie kredytu lub pożyczki.
 • Uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarczynie na 2024 rok.
 • Wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
 • Oceny polityki wynagradzania.
 • Przyjęcia przedstawionego protokołu polustracyjnego.
 • Uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 • Uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje.
 • Ustalenie wysokości diety dla Przedstawicieli za udział w Zebraniu Przedstawicieli.
 1. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 2. Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości z weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 3. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencje 2024-2028

- uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

 1. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków - uchwały.
 2. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wolne wnioski.
 1. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Tarczynie, do wglądu członków, następujących dokumentów:

 • rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
 • sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W Centrali Banku pozostają także do wglądu regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz pozostałe sprawozdania, raporty, oceny, które zostaną przedstawione członkom na Zebraniu Przedstawicieli.

Zarząd Banku

Znajdziesz nas też tutaj