Rachunek firmowy bieżący

BANK SPÓłDZIELCZY W TARCZYNIE OFERUJE SWOIM KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RACHUNKU DO DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Służącego do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

POSIADACZAMI konta mogą być:

 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile mają zdolność prawną,
 • osoby fizyczne, które zawodowo we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne osiągające dochody z najmu lub dzierżawy,
 • inne osoby fizyczne w szczególności reprezentujące ciała społeczne i wykonujące wolne zawody.

OTWARCIE konta:

 • podpisania umowy o prowadzenie rachunku dokonują osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych firmy.

 

KORZYŚCI z posiadania konta bieżącego w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość otwarcia konta pomocniczego – w celu wyodrębnienia środków na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rozliczeń pieniężnych,
 • możliwość korzystania z karty płatniczej VISA  BUSINESS,
 • możliwość regulowania płatności w formie zleceń stałych lub polecenia zapłaty,
 • możliwość telefonicznego sprawdzania stanu konta – na hasło,
 • możliwość ustanowienia pełnomocników,
 • możliwość realizacji przelewów w systemie Elixir,
 • możliwość płatności zagranicznych,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku,
 • swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie,
 • szybkość i sprawność przeprowadzanych rozliczeń,
 • bezpieczeństwa dokonywanych transakcji.