Mieszkaniowy

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt dla Ciebie i Twojej Rodziny

Oprocentowanie: WIBOR 3M*+marża Banku od 2,00 p.p.


Długi okres kredytowania do 30 lat

Kredyt może zostać przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym;
 9. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 10. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 11. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 12. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 13. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 14. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 15. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
 16. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 17. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe;
 18. refinansowanie kosztów poniesionych na cele,w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę

Dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Minimum formalności i szybka decyzja. 


*Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku.

Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ a jej wysokość określana jest na dwa dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu.

Stopa referencyjna jest ustalana na okresy 3-miesięczne.

Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 3,18%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny od 20% do 30% wartości przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu 3,02 % w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M w wysokości 0,22 p.p.) i stałej marży Banku w wysokości 2,80 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 0,9 p.p.). Równa rata miesięczna w wysokości 1 111,26 PLN, łączna liczba rat 240. Całkowity koszt kredytu 68 719,93 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 66 700,93 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 1% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 000,00 PLN,  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 268 719,93 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego  na dzień 1 marca 2021 roku

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 2,77%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny powyżej 30% do 50% wartości przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu 2,62 % w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M w wysokości 0,22 p.p.) i stałej marży Banku w wysokości 2,40 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 0,9 p.p.). Równa rata miesięczna w wysokości 1 071,59 PLN, łączna liczba rat 240. Całkowity koszt kredytu 59 199,66 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 57 180,66 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 1% kwoty kredytu wynosząca 2 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 259 199,66 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego  na dzień 1 marca 2021 roku

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 2,35 %, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny powyżej 50% wartości przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu 2,22% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M w wysokości 0,22 p.p.) i stałej marży Banku w wysokości 2,0 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 0,9 p.p.). Równa rata miesięczna w wysokości 1 032,78 PLN, łączna liczba rat 240. Całkowity koszt kredytu 49 886,21 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 47 867,21 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 1% kwoty kredytu w wysokości 2 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 249 886,21 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego  na dzień 1 marca  2021 roku.