• Rachunek Firmowy bieżący

  Rachunek Firmowy bieżący

  OFERUJEMY SWOIM KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RACHUNKU DO DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Służącego do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  POSIADACZAMI konta mogą być:

  • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile mają zdolność prawną,
  • osoby fizyczne, które zawodowo we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne osiągające dochody z najmu lub dzierżawy,
  • inne osoby fizyczne w szczególności reprezentujące ciała społeczne i wykonujące wolne zawody.

  OTWARCIE konta:

  • podpisania umowy o prowadzenie rachunku dokonują osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych firmy.

  KORZYŚCI z posiadania konta bieżącego w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

  • możliwość otwarcia konta pomocniczego – w celu wyodrębnienia środków na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rozliczeń pieniężnych,
  • możliwość korzystania z karty płatniczej VISA  BUSINESS,
  • możliwość regulowania płatności w formie zleceń stałych lub polecenia zapłaty,
  • możliwość telefonicznego sprawdzania stanu konta – na hasło,
  • możliwość ustanowienia pełnomocników,
  • możliwość realizacji przelewów w systemie Elixir,
  • możliwość płatności zagranicznych,
  • możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku,
  • swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie,
  • szybkość i sprawność przeprowadzanych rozliczeń,
  • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.

  OPROCENTOWANIE zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"