Grupa Warta

GRUPA WARTA

 

Warta to jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, ze 100 letnim
doświadczeniem w branży. W skład grupy Warta wchodzi Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta, z kompleksową ofertą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, oraz
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta, którego produkty pozwalają na ubezpieczenie
najcenniejszego majątku czyli życia i zdrowia.
Wszechstronne nastawienie na potrzeby klientów
„Najważniejsze dla nas są potrzeby klientów w odniesieniu do rynków, na których działamy.
Każdego klienta traktujemy z szacunkiem – patrzymy na niego przez pryzmat jego
wszystkich potrzeb. Dotyczy to zarówno klientów zewnętrznych – sieci dystrybucji i klientów
docelowych, jak i wewnętrznych – współpracowników. Naszym celem jest wykorzystanie
wspólnych możliwości przy jednoczesnym zrównoważonym respektowaniu”.

Warta to stabilny partner, co potwierdza rating przyznanym przez agencję Standard & Poor’s
na poziomie A+ z perspektywą stabilną. To jedyny ubezpieczyciel w Polsce z tak wysokim
ratingiem.