Promocja Kredytu mieszkaniowego

MEGA PROMOCJA

KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Kredyt dla Ciebie i Twojej Rodziny

Oprocentowanie: WIBOR 3M*+marża Banku  1,95 p.p.

maksymalna kwota kredytu: 400 000,00 złotych

wkład własny: minimum 20%

okres kredytowania: do 360 miesięcy

Minimum formalności i szybka decyzja. 

*Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku.

Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ a jej wysokość określana jest na dwa dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu.

Stopa referencyjna jest ustalana na okresy 3-miesięczne.

Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 2,27%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 300 miesięcy, wkład własny w wysokości minimum 20% wartości przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu 2,16 % w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M) w wysokości 0,21 p.p. i stałej marży Banku w wysokości 1,95 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,35 p.p.). Równa rata miesięczna w wysokości 863,55 PLN, łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu 60 983,93 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 59 064,93 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,95 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 900,00 PLN,  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 260 983,93 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 15 lipca 2021 roku.

 

Już dziś przyjdź do najbliższej placówki  i dowiedz się więcej bo WARTO