Kredyt hipoteczny

KREDYT HIPOTECZNY NA DOWOLNY CEL

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają księgę wieczystą.

  • Kredyt hipoteczny udzielany jest na okres do 15 lat,
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 50% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości,
  • Minimalna kwota kredytu 25 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota kredytu 500 000,00 zł,
  • Oprocentowanie WIBOR 1M* + plus marża banku.

  *Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 1M, (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ a jej wysokość określana jest na dwa dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu. Stopa referencyjna obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania jest publikowana przez Bank na koniec każdego okresu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,43 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 4,19 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M w wysokości 0,19 %) i marży Banku w wysokości 4 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 0,9 p.p.). Równa rata miesięczna w wysokości 1 498,50 PLN, łączna liczba rat 180. Całkowity koszt kredytu  71 749,88 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 69 730,88 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1 % kwoty  kredytu w kwocie 2 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 271 749,88 PLN.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 1M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla Kredytu hipotecznego na dowolny cel na dzień 1 marca 2021 roku.