Członkostwo

 • Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł (słownie złotych: sto) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).
 • Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie roku od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/. Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.
 • Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.
 • Członek może wypowiedzieć na piśmie udziały dodatkowe na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego.
 • Wypłata udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/ następuje na podstawie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym udziały zostały wypowiedziane. Wypłata powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.
 • Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 5, Bank Spółdzielczy może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności, jeżeli roszczenia Banku Spółdzielczego stały się wymagalne przed terminem wypłaty udziałów.
 • Udziały mogą być oprocentowane z podziału nadwyżki bilansowej w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. Kwota przypadająca dla każdego członka jest naliczana od stanu udziału członkowskiego za dni pozostawania salda na rachunku udziałów w danym roku obrotowym.
 • Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.
 • Przed ustaniem członkostwa udział obowiązkowy nie może być wypłacony członkowi.
 • Po ustaniu członkostwa udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym ustało członkostwo. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 1-go miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.
 • Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności.
 • Z upływem wymienionych okresów roszczenia byłego członka z tego tytułu stają się wymagalne.
 • W razie otwarcia likwidacji w ciągu 6 miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku Spółdzielczego, obowiązany jest on wobec Banku Spółdzielczego do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.
 • Członek uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 • Członkowie nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego zobowiązania.