• Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy

  Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy

  W ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie Nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.

  Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

  Warunki kredytowania:
  • okres spłaty – minimum 15 lat
  • maksymalna kwota kredytu 600 tys.
  • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu
  oprocentowania 7,14%
  • okres stosowania dopłat do oprocentowania – 120 miesięcy
  Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:
  • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
  • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
  • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
  • posiadają zdolność kredytową.

  Zasady Bezpiecznego Kredytu
  W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej

  Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 500 tys. zł, a 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko 600 tys. zł 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

  Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
  Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
  Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

  System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

  *Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu mieszkaniowego udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,35% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 500 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,95 %, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 461,24 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 2 141,67 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 332 877,98 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 323 358,98 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 206 027,52 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,90 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 9 500,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości oraz opłat notarialnych i sądowych.
  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 832 877,98 zł, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 203 027,52 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.
  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 26 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji